Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Η αξία της διαφορετικότητας

Η αξία της διαφορετικότητας, αν και αναγνωρίζεται ως απαραίτητη στη λειτουργία

των εταιρειών, περιορίζεται στα μεσαία στελέχη…

Οι διαφορές που αφορούν το φύλο, την εθνικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις,

τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά και πολλά ατομικά χαρακτηριστικά και

ικανότητες αποτελούν ευκαιρίες αξιοποίησης για μια επιχείρηση ή αιτία

αποκλεισμού από αυτήν;

Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει η εταιρεία επιλογής στελεχών Cornerstone

Athens, με έρευνά της σχετικά με τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας και κατά

πόσο έχει πρακτική εφαρμογή στη χώρα μας.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως οι Ελληνες εργοδότες συμφωνούν στη «θεωρία» για την

αξία της διαφορετικότητας, όμως δεν την εφαρμόζουν στην πράξη.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν προγράμματα ενίσχυσης της

διαφορετικότητας είναι κατά κύριο λόγο πολυεθνικές, ενώ σημαντικά βήματα έχει

κάνει και ο δημόσιος τομέας.

Για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν συγκεκριμένους στόχους ως

προς τα ποσοστά συμμετοχής ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο δυναμικό τους.

Από την άλλη πλευρά, στις μικρές επιχειρήσεις η ανάπτυξη τέτοιου είδους

προγραμμάτων θεωρείται δυστυχώς πολυτέλεια, κάτι το οποίο θα μπορούσε

ενδεχομένως να αλλάξει αν υπήρχαν κίνητρα από την πολιτεία.

«Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη στερεότυπα σχετικά με το προφίλ των

ανθρώπων που διοικούν τις εταιρείες ή που έχουν γενικότερα βαρυσήμαντες θέσεις

στην αγορά», επισημαίνει ο Νίκος Γιαννουλάτος, managing partner της Cornerstone.

«Οι γυναίκες για παράδειγμα, αν και έχουν ενταχθεί κανονικά στον επιχειρηματικό

στίβο, ωστόσο αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα στο να αναρριχηθούν σε ανώτατες

θέσεις.

Επιπλέον, τελευταία βλέπουμε μια τάση αξιοποίησης νεαρότερων ατόμων σε

διευθυντικές θέσεις, με αποτέλεσμα να παραγκωνίζονται ωριμότερα ηλικιακά

στελέχη. Ολα αυτά αποτελούν θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι

επιχειρήσεις ώστε να προκύψουν βελτιωμένες ισορροπίες στον χώρο εργασίας»,

τονίζει ο κ. Γιαννουλάτος.

Ισες ευκαιρίες, αμεροληψία, κουλτούρα δημιουργούν το κατάλληλο εργασιακό

περιβάλλον

Η αξία της διαφορετικότητας έγκειται στο γεγονός ότι βοηθά στην προσέλκυση και

την αξιοποίηση ταλέντων, στην αξιοποίηση δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και

στην ανάπτυξη θετικού κλίματος μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Στο

πλαίσιο της μελέτης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον ρόλο των

πρακτικών διαφορετικότητας για την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών

στόχων.

Οι εταιρείες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

1. Οι μικρές εταιρείες -αυτές με λιγότερους από 99 εργαζόμενους- είναι λιγότερο

πιθανό να έχουν έναν επίσημο ορισμό, καθώς και να υλοποιούν σχετικές τακτικές

για τη διαφορετικότητα.

2. Οι δημόσιοι οργανισμοί ενισχύουν όλο και περισσότερο τα προγράμματα υπέρ της

διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας.

3. Το 75% των επαγγελματιών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δήλωσε ότι η πλήρης αξιοποίηση των διαφορετικών ταλέντων αποτελεί στόχο στρατηγικής σημασίας για τους ίδιους και τους εργοδότες τους. Μάλιστα, οι διευθυντές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκουν να εστιάσουν περισσότερο στη θετική σχέση μεταξύ διαφορετικότητας και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία που

προσδίδουν στη διαφορετικότητα και απάντησαν ότι τη θεωρούν:

* Μεγίστης σημασίας για το προσωπικό (91%).

* Μεγίστης σημασίας για τους πελάτες τους και την ευρύτερη επιχειρηματική

κοινότητα (73%).

* Αρκετά σημαντική ώστε να επενδύουν οικονομικά στην οργάνωση και την υλοποίηση

σχετικών προγραμμάτων για το προσωπικό (65%).

Ιεραρχία

Οπως δήλωσαν στην Cornerstone περίπου οι μισοί εργοδότες (ποσοστό 52%), οι

πρακτικές διαφορετικότητας δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας

καλείται να προσφέρει στον οργανισμό το καλύτερο δυνατό με βάση τον χαρακτήρα,

τις γνώσεις και τα προσόντα του.

Στο ίδιο επίπεδο, το 49% πιστεύει ότι οι πρακτικές διαφορετικότητας επιτυγχάνουν

την απαιτούμενη ισορροπία ομάδων με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικές

χώρες, διαφορετικού φύλου, ηλικίας και προσόντων.

Το 48% κρίνει ότι οι τακτικές διαφορετικότητας ενισχύουν τη δυνατότητα των

ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους να συνεργάζονται καλύτερα

μεταξύ τους.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) απάντησαν ότι ορίζουν τη

διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας ως τη συμμετοχή και τη συνεργασία ανθρώπων

διαφορετικού φύλου, εθνικότητας, εμπειριών, γνώσεων κ.λπ. Οταν ρωτήθηκαν σχετικά με τις αξίες, τις οποίες συνδέουν με την έννοια της εργασιακής διαφορετικότητας, απάντησαν τις ίσες ευκαιρίες (93%), την αμεροληψία (92%) και την κουλτούρα (76%).

Οταν ρωτήθηκαν να επονομάσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές

για τις προσπάθειες υποστήριξης της διαφορετικότητας στην επιχείρηση που

εκπροσωπούσαν, δήλωσαν:

* Αμεσες προσπάθειες για το χτίσιμο μιας κουλτούρας, η οποία ανταποκρίνεται

ολοένα και περισσότερο στις ανάγκες των εργαζομένων (88%).

* Υποστηρικτικές ενέργειες για την εργασιακή ισορροπία και την ευελιξία στον

χώρο εργασίας (93%).

* Αξιοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων διαφορετικότητας ως το αρχικό βήμα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας με έμφαση στη συμπερίληψη (93%).

Για τη μέτρηση της προόδου των πρωτοβουλιών διαφορετικότητας, οι διευθυντές

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αξιολογούν το ποσοστό διαφορετικότητας στην

εταιρεία τους σε επίπεδο μεσαίων θέσεων εργασίας (51%), διευθυντικών θέσεων

εργασίας (21%), υψηλόμισθων θέσεων (15%), διοικητικού συμβουλίου (11%).

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων αξιολογούν την επιτυχία των προγραμμάτων διαφορετικότητας κυρίως με βάση τη συμμετοχή διαφορετικών ανθρώπων στη μεσαία βαθμίδα των στελεχών τους και όχι σε ανώτατο επίπεδο.

Πηγές πληροφοριών: εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ

και www.desibled.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου