Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Η αξία της διαφορετικότητας

Η αξία της διαφορετικότητας, αν και αναγνωρίζεται ως απαραίτητη στη λειτουργία

των εταιρειών, περιορίζεται στα μεσαία στελέχη…

Οι διαφορές που αφορούν το φύλο, την εθνικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις,

τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά και πολλά ατομικά χαρακτηριστικά και

ικανότητες αποτελούν ευκαιρίες αξιοποίησης για μια επιχείρηση ή αιτία

αποκλεισμού από αυτήν;

Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει η εταιρεία επιλογής στελεχών Cornerstone

Athens, με έρευνά της σχετικά με τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας και κατά

πόσο έχει πρακτική εφαρμογή στη χώρα μας.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως οι Ελληνες εργοδότες συμφωνούν στη «θεωρία» για την

αξία της διαφορετικότητας, όμως δεν την εφαρμόζουν στην πράξη.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν προγράμματα ενίσχυσης της

διαφορετικότητας είναι κατά κύριο λόγο πολυεθνικές, ενώ σημαντικά βήματα έχει

κάνει και ο δημόσιος τομέας.

Για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν συγκεκριμένους στόχους ως

προς τα ποσοστά συμμετοχής ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο δυναμικό τους.

Από την άλλη πλευρά, στις μικρές επιχειρήσεις η ανάπτυξη τέτοιου είδους

προγραμμάτων θεωρείται δυστυχώς πολυτέλεια, κάτι το οποίο θα μπορούσε

ενδεχομένως να αλλάξει αν υπήρχαν κίνητρα από την πολιτεία.

«Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη στερεότυπα σχετικά με το προφίλ των

ανθρώπων που διοικούν τις εταιρείες ή που έχουν γενικότερα βαρυσήμαντες θέσεις

στην αγορά», επισημαίνει ο Νίκος Γιαννουλάτος, managing partner της Cornerstone.

«Οι γυναίκες για παράδειγμα, αν και έχουν ενταχθεί κανονικά στον επιχειρηματικό

στίβο, ωστόσο αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα στο να αναρριχηθούν σε ανώτατες

θέσεις.

Επιπλέον, τελευταία βλέπουμε μια τάση αξιοποίησης νεαρότερων ατόμων σε

διευθυντικές θέσεις, με αποτέλεσμα να παραγκωνίζονται ωριμότερα ηλικιακά

στελέχη. Ολα αυτά αποτελούν θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι

επιχειρήσεις ώστε να προκύψουν βελτιωμένες ισορροπίες στον χώρο εργασίας»,

τονίζει ο κ. Γιαννουλάτος.

Ισες ευκαιρίες, αμεροληψία, κουλτούρα δημιουργούν το κατάλληλο εργασιακό

περιβάλλον

Η αξία της διαφορετικότητας έγκειται στο γεγονός ότι βοηθά στην προσέλκυση και

την αξιοποίηση ταλέντων, στην αξιοποίηση δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και

στην ανάπτυξη θετικού κλίματος μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Στο

πλαίσιο της μελέτης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον ρόλο των

πρακτικών διαφορετικότητας για την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών

στόχων.

Οι εταιρείες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

1. Οι μικρές εταιρείες -αυτές με λιγότερους από 99 εργαζόμενους- είναι λιγότερο

πιθανό να έχουν έναν επίσημο ορισμό, καθώς και να υλοποιούν σχετικές τακτικές

για τη διαφορετικότητα.

2. Οι δημόσιοι οργανισμοί ενισχύουν όλο και περισσότερο τα προγράμματα υπέρ της

διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας.

3. Το 75% των επαγγελματιών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δήλωσε ότι η πλήρης αξιοποίηση των διαφορετικών ταλέντων αποτελεί στόχο στρατηγικής σημασίας για τους ίδιους και τους εργοδότες τους. Μάλιστα, οι διευθυντές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκουν να εστιάσουν περισσότερο στη θετική σχέση μεταξύ διαφορετικότητας και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία που

προσδίδουν στη διαφορετικότητα και απάντησαν ότι τη θεωρούν:

* Μεγίστης σημασίας για το προσωπικό (91%).

* Μεγίστης σημασίας για τους πελάτες τους και την ευρύτερη επιχειρηματική

κοινότητα (73%).

* Αρκετά σημαντική ώστε να επενδύουν οικονομικά στην οργάνωση και την υλοποίηση

σχετικών προγραμμάτων για το προσωπικό (65%).

Ιεραρχία

Οπως δήλωσαν στην Cornerstone περίπου οι μισοί εργοδότες (ποσοστό 52%), οι

πρακτικές διαφορετικότητας δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας

καλείται να προσφέρει στον οργανισμό το καλύτερο δυνατό με βάση τον χαρακτήρα,

τις γνώσεις και τα προσόντα του.

Στο ίδιο επίπεδο, το 49% πιστεύει ότι οι πρακτικές διαφορετικότητας επιτυγχάνουν

την απαιτούμενη ισορροπία ομάδων με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικές

χώρες, διαφορετικού φύλου, ηλικίας και προσόντων.

Το 48% κρίνει ότι οι τακτικές διαφορετικότητας ενισχύουν τη δυνατότητα των

ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους να συνεργάζονται καλύτερα

μεταξύ τους.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) απάντησαν ότι ορίζουν τη

διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας ως τη συμμετοχή και τη συνεργασία ανθρώπων

διαφορετικού φύλου, εθνικότητας, εμπειριών, γνώσεων κ.λπ. Οταν ρωτήθηκαν σχετικά με τις αξίες, τις οποίες συνδέουν με την έννοια της εργασιακής διαφορετικότητας, απάντησαν τις ίσες ευκαιρίες (93%), την αμεροληψία (92%) και την κουλτούρα (76%).

Οταν ρωτήθηκαν να επονομάσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές

για τις προσπάθειες υποστήριξης της διαφορετικότητας στην επιχείρηση που

εκπροσωπούσαν, δήλωσαν:

* Αμεσες προσπάθειες για το χτίσιμο μιας κουλτούρας, η οποία ανταποκρίνεται

ολοένα και περισσότερο στις ανάγκες των εργαζομένων (88%).

* Υποστηρικτικές ενέργειες για την εργασιακή ισορροπία και την ευελιξία στον

χώρο εργασίας (93%).

* Αξιοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων διαφορετικότητας ως το αρχικό βήμα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας με έμφαση στη συμπερίληψη (93%).

Για τη μέτρηση της προόδου των πρωτοβουλιών διαφορετικότητας, οι διευθυντές

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αξιολογούν το ποσοστό διαφορετικότητας στην

εταιρεία τους σε επίπεδο μεσαίων θέσεων εργασίας (51%), διευθυντικών θέσεων

εργασίας (21%), υψηλόμισθων θέσεων (15%), διοικητικού συμβουλίου (11%).

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων αξιολογούν την επιτυχία των προγραμμάτων διαφορετικότητας κυρίως με βάση τη συμμετοχή διαφορετικών ανθρώπων στη μεσαία βαθμίδα των στελεχών τους και όχι σε ανώτατο επίπεδο.

Πηγές πληροφοριών: εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ

και www.desibled.gr

Τα greeklish βλάπτουν σοβαρά την ορθογραφία

Μέχρι το 1976 κυριαρχούσε η καθαρεύουσα. Οι έντονες διαμαρτυρίες των λόγιων της εποχής, ωστόσο, οδήγησαν τον τότε Υπουργό Παιδείας, Γεώργιο Ράλλη, στην επίσημη κατάργησή της και στην αντικατάστασή της με τη νεοελληνική γλώσσα, γνωστότερη και ως «δημοτική».

Και ενώ μέχρι πρότινος, το βασικότερο πρόβλημα γονέων και δασκάλων ήταν η

αλλοίωση της γλώσσας από τις λεξοπλαστικές ικανότητες της νέας γενιάς, τώρα, το

πρόβλημα εστιάζεται στα greeklish!

Και εγένετο greeklish!

Από την στιγμή που διαβάζετε αυτές εδώ τις γραμμές στο διαδίκτυο, θεωρούμε

σχεδόν απίθανο να μην γνωρίζετε τι εστί… greeklish! Ωστόσο, για τους ελάχιστους «αμύητους», αναφέρουμε πως πρόκειται για ένα επιτυχημένο «πάντρεμα» της ελληνικής γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι ώστε να προκύπτει ένα περίεργο συνονθύλευμα ελληνικών γραμμένων σε λατινικούς χαρακτήρες και με αγγλική απόδοση

Η νέα αυτή μορφή γλώσσας, που αρχικά ξεκίνησε για εξοικονόμηση

χρόνου-προκειμένου οι χρήστες να μην μετατρέπουν τη γραμματοσειρά τους στο

πληκτρολόγιο του υπολογιστή από τα αγγλικά στα ελληνικά, σταδιακά διαδόθηκε και

πλέον επικρατεί στις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, όπως είναι το Facebook, το

MSN, το Skype, αλλά και τα γραπτά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, e-mails κ.λπ.

Siga to pragma, μπορεί να σκεφθείτε αλλά αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και σε

greeklish, δεν μας βλέπω καλά. Σε πρόσφατη έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διεξήχθη σε μαθητές όλων των βαθμίδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε, πως η ευρέως

διαδεδομένη χρήση των greeklish, επιδρά αρνητικά στην ορθογραφική ικανότητα των

μαθητών!

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2008-09, τόσο σε μαθητές όλων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Κοζάνης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) όσο και σε φιλολόγους, διαπιστώνεται ότι, η διαδεδομένη χρήση των greeklish, που ξεκινά ακόμη και από το δημοτικό, οδηγεί στην αύξηση των ορθογραφικών τους λαθών στα γραπτά του σχολείου.

Τα είδη των λαθών των μαθητών αφορούν κυρίως την παράλειψη τονισμού ή σημείων στίξης και τη χρήση αγγλικών σημείων στίξης, το συνδυασμό ελληνικών και

λατινικών γραμμάτων σε μία λέξη, ορθογραφικά λάθη (π.χ. ο αντί για ω), φωνητικά

λάθη (κυρίως στους φθόγγους π.χ. κς αντί για ξ), καθώς, επίσης, σύντμηση λέξεων

(π.χ. tespa αντί τέλος πάντων, tpt αντί για τίποτα, dld αντί για δηλαδή κ.α.).

Aπειλή τα greeklish για τα ελληνικά;

Επίσης, οι φιλόλογοι δήλωσαν ότι συνάντησαν λέξεις γραμμένες σε greeklish σε

γραπτά του σχολείου σε ποσοστό 64,3% και ότι παρατηρήθηκαν και μη αναμενόμενα

λάθη, όπως αλλαγή χρόνου ή προσώπου στα ρήματα, αλλαγή πτώσης στα ουσιαστικά, αντικατάσταση λέξης με άλλη, με εντελώς διαφορετική σημασία.

Ακόμη σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 77,4% των μαθητών χρησιμοποιούν τα

greeklish, με αξιοσημείωτη αύξηση χρηστών από το γυμνάσιο στο λύκειο. Οι μαθητές που παραδέχτηκαν ότι τα χρησιμοποιούν στο γυμνάσιο φτάνουν το 67,8%, στο ΕΠΑΛ το 70,2% και στο ΓΕΛ 88,5%. Απ' αυτούς, περίπου το 50% τα χρησιμοποιούν από δύο έως και περισσότερα χρόνια, ενώ πάνω από το 63% τα χρησιμοποιεί καθημερινά ή πολλές φορές τη μέρα.

Επιπλέον το 19% των μαθητών της Α και το 51,6% της Β τάξης του Γυμνασίου

δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα greeklish τουλάχιστον δύο χρόνια, γεγονός που οδηγεί

στο συμπέρασμα ότι, η χρήση τους ξεκινά από το δημοτικό. Οι μαθητές δήλωσαν

ακόμη πως πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (sms 52,8%, e-mail 78,2%,

chat-forum 84,7%, smartphone 16,1%, pda 13,7%) χρησιμοποιούν τα greeklish και σε

χειρόγραφα (προσωπικές σημειώσεις, σχολικές εργασίες, σημειώματα κ.α.) σε

ποσοστό 15,7%.

Οι λόγοι χρήσης του συγκεκριμένου τρόπου γραφής είναι κατά τους μαθητές η

συνήθεια, σε ποσοστό 83,9%, η εξοικονόμηση χρόνου (75,8%), επειδή το θεωρούν

χρήσιμο ή βολικό εργαλείο (71,4%), για την αποφυγή ορθογραφικών λαθών (38,7%)

και... επειδή είναι μόδα (33,9%).

Τέλος στην ίδια έρευνα, το 58,5% των μαθητών θεωρεί, ότι η χρήση των greeklish

απειλεί την ελληνική γλώσσα, ενώ την ίδια άποψη έχει μόνο το 64,3% των

φιλολόγων, ενώ το 53,6% έχει παρατηρήσει αύξηση των ορθογραφικών λαθών σε

μαθητές, που παλαιότερα παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στο γραπτό λόγο.

Και ενώ αν είστε άνω των 25-30 ετών, μάλλον θα προβληματιστείτε με τα

αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, ένας 15χρονος, μάλλον, θα το αντιμετωπίσει

λίγο διαφορετικά: tespa, den egine kai tpt (και για τους «αμύητους» η μετάφραση:

τέλος πάντων, δεν έγινε και τίποτα!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολύγλωσσο το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο βρίσκεται εν όψει της μεγαλύτερης αλλαγής του κατά τα τελευταία 40 χρόνια, από τότε δηλαδή που εφευρέθηκε, σύμφωνα με την ρυθμιστική

Αρχή του, την εταιρία Icann, η οποία, όπως ανακοίνωσε, έχει σχεδόν ολοκληρώσει

τα σχέδια της για την εισαγωγή διευθύνσεων με μη λατινικούς χαρακτήρες.

Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει εγκριθεί από το 2008, θα επιτρέψει να υπάρξουν

πλήρη domain names στην αραβική γλώσσα, την ελληνική, κινεζική, την ινδική, την

κυριλλική και άλλες, με συνέπεια να πνεύσει ένας άνεμος ουσιαστικής

παγκοσμιοποίησης στο Ίντερνετ και να γίνει αυτό πιο εύκολα προσβάσιμο από

εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Η Icann (Internet Corporation for Assigned Names) δήλωσε ότι αν τα σχέδια της

εγκριθούν στις 30 Οκτωβρίου (μια μέρα μετά τα 40ά «γενέθλια» του Ίντερνετ στο

πλαίσιο ενός πειράματος στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας-Λος ΄Αντζελες), τότε θα

δεχτεί τις πρώτες αιτήσεις για ξενόγλωσσες διευθύνσεις έως τις 16 Νοεμβρίου,

σύμφωνα με το BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο. Τα πρώτα διεθνοποιημένα domain

names (IDNs) μπορεί να λειτουργούν μέχρι τα μέσα του 2010, σύμφωνα με τον

πρόεδρο της εταιρίας κ. Ροντ Μπέκστρομ (πρώην επικεφαλής στον τομέα

κυβερνο-ασφάλειας στις ΗΠΑ).

Όπως είπε, μιλώντας σε διεθνή συνδιάσκεψη της Icann στη Σεούλ της Ν.Κορέας που

ολοκληρώνεται την Παρασκευή με την αναμενόμενη έγκριση της πολύγλωσσης

«επανάστασης» στο Ίντερνετ, από τους περίπου 1,6 δισ. χρήστες του διαδικτύου

σήμερα παγκοσμίως, πάνω από τους μισούς χρησιμοποιούν μη λατινογενείς γλώσσες,

συνεπώς η επερχόμενη αλλαγή θα είναι πολύ σημαντική και αναγκαία, ειδικά καθώς

το διαδίκτυο συνεχίζει να εξαπλώνεται διεθνώς.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της Icann για την αλλαγή, κ. Πίτερ Ντενγκέιτ Θρας, το

όλο εγχείρημα υπήρξε ιδιαίτερα πολύπλοκο από τεχνικής πλευράς. Οι αλλαγές θα

εφαρμοστούν στο Σύστημα Ονοματοδότησης Περιοχών (Domain Name System-DNS) του

Ίντερνετ, που λειτουργεί ως τηλεφωνικός κατάλογος, «μεταφράζοντας» τις

διευθύνσεις με γράμματα (π.χ. www.ana.gr) σε διευθύνσεις με αριθμούς που

μπορούν να διαβαστούν από τους υπολογιστές.

Εφεξής -πράγμα όχι εύκολο στην πράξη - το σύστημα αυτό θα μπορεί να αναγνωρίζει

και να μετατρέπει σε αριθμούς και τους μη λατινογενείς γλωσσικούς χαρακτήρες.

Οι τεχνικοί της Icann κάνουν δοκιμές εδώ και περίπου δύο χρόνια και

διαβεβαιώνουν ότι πλέον το DNS μπορεί να γίνει πολύγλωσσο.

Ορισμένες χώρες, όπως η Κίνα και η Ταϊλάνδη, έχουν ήδη εφαρμόσει αλλαγές που

επιτρέπουν στους χρήστες των χωρών τους να εισάγουν διευθύνσεις στις γλώσσες

τους, όμως αυτές οι αλλαγές δεν έχουν γίνει διεθνώς αποδεκτές και δεν

«δουλεύουν» απαραίτητα σε όλους τους υπολογιστές του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Μπέκστρομ, οι αλλαγές θα οδηγήσουν στην δημιουργία νέων ευέλικτων domain, όπως .bank (για τράπεζες) ή .post (για ταχυδρομεία), αντί για την

περιοριστική χρήση μόνο του .com. Παράλληλα, εκτίμησε ότι θα απαιτείται πλέον η

πληκτρολόγηση λιγότερων χαρακτήρων (60 έως 100 δισ. κτυπήματα πλήκτρων την μέρα παγκοσμίως), πράγμα καλό τόσο για τους χρήστες όσο και για τις εταιρίες που θα μπορούν να επικοινωνούν πιο άμεσα με τους πελάτες τους.

Η μη κερδοσκοπική εταιρία Icann, με έδρα την Καλιφόρνια, δημιουργήθηκε το 1998

από την αμερικανική κυβέρνηση για να εποπτεύει τη λειτουργία και ανάπτυξη του

διαδικτύου. Φέτος το Σεπτέμβριο, μετά από πολύχρονες κριτικές και αντιδράσεις

από άλλες κυβερνήσεις και φορείς, αποφασίστηκε το χαλάρωμα του ελέγχου της

εταιρίας από τις ΗΠΑ και η αυτονόμηση και διεθνοποίησή της, από την 1η Οκτωβρίου 2009.

Γιορτή ανακύκλωσης στην Αθήνα

Τη δεύτερη Γιορτή Ανακύκλωσης διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων και το Εθνικό

Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

"ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ" από τις 2-14 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Συντάγματος.

Για την γιορτή αυτήν, ο Δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης θα δώσει συνέντευξη

Τύπου, για την επίσημη παρουσίαση της, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 12.00,

στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Πλατείας Κοτζιά.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχει ο δημοφιλής καλλιτέχνης Μιχάλης Χατζηγιάννης,

ο οποίος μάλιιστα έχει ανακηρυχθεί "Υποστηρικτής της Ιδέας της Ανακύκλωσης" του

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Zougla.gr

Έφυγε το κορίτσι γοργόνα.

Μόνο δέκα χρόνια κατάφερε να ζήσει η Shiloh Pepin, το γνωστό ως «κορίτσι

γοργόνα». Οι γιατροί αρχικά είχαν προβλέψει ότι το μικρό κορίτσι θα ζούσε μόνο

λίγες ημέρες μετά τη γέννησή της, λόγω του σπάνιου συνδρόμου κατά το οποίο τα

πόδια είναι κολλημένα μεταξύ τους.

Ωστόσο, η μικρή γοργόνα, η οποία έγινε γνωστή μέσω της τηλεόρασης και του

διαδικτύου, κατάφερε να ζήσει 10 χρόνια. Η Shiloh πέθανε στο Ιατρικό Κέντρο του

Maine, όπου νοσηλευόταν για μία εβδομάδα σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα άτομα που πάσχουν από το «σύνδρομο γοργόνας», επίσης γνωστό ως sirenomelia,

έχουν ένα νεφρό που υπολειτουργεί, δεν έχουν παχύ έντερο ή γεννητικά όργανα και

τα πόδια ξεκινούν από τη μέση.

Μερικά παιδιά που είχαν την ασθένεια, επέζησαν από αυτήν την κατάσταση επειδή

έκαναν επέμβαση διαχωρισμού των ποδιών. Όχι όμως και η Shiloh, καθώς θα

αντιμετώπιζε πρόβλημα στα αιμοφόρα αγγεία της. Η ιστορία της απασχόλησε την

«μετρ» του ριάλιτι Oprah Winfrey.

Zougla.gr

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Φιλοξενία αθλητών με αναπηρία στη Ζάκυνθο

Το νησί μας θα επισκεφθούν από τις 20 έως και τις 24 Ιουνίου του 2011,

τετρακόσιοι αθλητές με διανοητική αναπηρία, οι οποίοι θα λάβουν χώρα στους

αγώνες των Special Olympics, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, αφού τη διοργάνωση

και τη φιλοξενία έχει αναλάβει η χώρα μας.

Στους συγκεκριμένους αγώνες θα συμμετάσχουν 7.500 αθλητές με διανοητική

αναπηρία, οι οποίοι θα προέρχονται από 185 χώρες, ενώ εκπρόσωποι των Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης από όλο τον κόσμο υπολογίζεται ότι θα διαπιστευθούν για να

καταγράψουν τους αγώνες. Ένα σημαντικό ειδικό πρόγραμμα των αγώνων είναι το

“Πόλις-Αμφιτρύων”, το οποίο δίνει την ευκαιρία στις διεθνείς αποστολές να

φιλοξενηθούν για 4 ημέρες σε διαφορετικές πόλεις και νησιά της Ελλάδος, πριν την

επίσημη έναρξη των αγώνων στην Αθήνα.

Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Λαγανά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Οργανωτική Επιτροπή των Special Olympics, ανέλαβε την διοργάνωση του

προγράμματος “Πόλις-Αμφιτρύων” για τη Ζάκυνθο, το οποίο περιλαμβάνει τη

φιλοξενία 400 αθλητών (με διανοητική μόνο αναπηρία), που έχει προγραμματιστεί να

διαμείνουν στο Νομό Ζακύνθου, από 20 έως 24 Ιουνίου 2011, σε μονόκλινα, δίκλινα

ή τρίκλινα δωμάτια.

Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, θα αναγνωριστεί έμπρακτα η προσφορά

τους, με σημαντικές παροχές, μερικές από τις οποίες είναι:

-Χρήση του λογότυπου Host Town σε Banners, σημαίες, εσωτερικά newsletters,

δελτία τύπου, καταχωρήσεις στις τοπικές εφημερίδες (σε έντυπη και ηλεκτρονική

μορφή), καθώς και αυτοκόλλητα για τα Ι.Χ. και σε t-shirts.

-Χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης της προσφοράς.

-Αναφορά στο ειδικό έντυπο HOST TOWN της Αθήνας 2011 με όλους τους

συμμετέχοντες.

-Προβολή σε φυλλάδια του ΕΟΤ και σε διεθνείς εκθέσεις.

-Εισιτήρια για τις τελετές έναρξης και λήξης των αγώνων.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία του Συλλόγου στο

26950-55302, μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ώστε να του αποσταλεί η αίτηση

και το πιστοποιητικό της δήλωσης συμμετοχής.

Συντάκτης: Γιώργος Γκόγκος

http://www.tanea.gr/

Στον μαραθώνιο δοκίμασα να ξεπεράσω τα όριά μου


Κάθε φορά που πλησιάζει η Κυριακή του Νοεμβρίου που πραγματοποιείται ο Κλασικός
Μαραθώνιος της Αθήνας, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μου είναι πως κάπως
έτσι άρχισαν όλα. Δειλά, φοβισμένα αλλά και αποφασιστικά, ήταν αρχές Σεπτεμβρίου
του 2006 όταν πήρα για πρώτη φορά την απόφαση να τρέξω τα 42 και κάτι χιλιόμετρα
στην Αθήνα, ξεκινώντας από τον ιστορικό Μαραθώνα και τερματίζοντας στο
συγκλονιστικό Καλλιμάρμαρο.

Οι λόγοι που επέλεξα να το κάνω εξακολουθούν να μην είναι ξεκάθαροι στο μυαλό
μου. Ήθελα να μου δώσω την ευκαιρία να ξεπεράσω τον εαυτό μου, τα άγχη και τα
«δεδομένα» μου. Ήθελα να προσπαθήσω να βρω ένα αξιόλογο αντίβαρο στην προσπάθεια
που έκανα εκείνη την εποχή να κόψω εντελώς το κάπνισμα. Πάνω από όλα, ωστόσο,
ήθελα αυτός ο αγώνας να μου δώσει ένα μάθημα ζωής μέσα από τους αναρίθμητους
συμβολισμούς που κρύβει και που, θέλοντας και μη, σε κάνει να τους δεις.
Όταν στάθηκα αγχωμένη στην αφετηρία, συνειδητοποίησα έκπληκτη ότι ο περισσότερος
κόσμος ήταν γεμάτος χαρά. Λίγο αργότερα έμαθα ότι αυτό το συναίσθημα είναι η
χαρά της συμμετοχής, τόσο απλό ώστε υπάρχουν φορές που ακόμη και σήμερα
δυσκολεύομαι να το εξηγήσω. Μοναδικός «αντίπαλος» από την πρώτη έως και την
τελευταία στιγμή είσαι εσύ, που πρέπει να παλέψεις με τις αντοχές και τις
δυνάμεις σου και να είσαι σε θέση να αντικρύσεις τις αλήθειες για εσένα και τον
κόσμο που έχεις επιλέξει να ζεις, ο οποίος περνάει από μπροστά σου σε όλη τη
διάρκεια της διαδρομής. Το πρώτο «μάθημα» ήρθε αρκετά νωρίς. Μόλις στο 8ο
χιλιόμετρο του αγώνα ένιωσα έναν αβάστακτο πόνο στη δεξιά πλευρά του γονάτου
μου, ο οποίος γινόταν όλο και πιο έντονος καθώς συνέχιζα. Το περίεργο της
υπόθεσης ήταν ότι στους δυόμισι μήνες προετοιμασίας δεν είχα καμία προηγούμενη
ενόχληση στο ίδιο ή σε άλλο σημείο. Κι όμως, ο πόνος είχε έρθει την πιο
ακατάλληλη στιγμή, στον αγώνα, κάνοντας το ενδεχόμενο της εγκατάλειψης πιο
πιθανό από ποτέ. «Αυτό είναι το απρόοπτο της ζωής» σκέφτηκα και αποφάσισα να
ζητήσω τη βοήθεια γιατρού στον αμέσως επόμενο σταθμό.
Εν τω μεταξύ, λίγο παρακάτω με προσπέρασαν δύο άνθρωποι που έτρεχαν μαζί,
έχοντας δέσει τα χέρια τους με μία κορδέλα για μεγαλύτερο συντονισμό στον ρυθμό
τους. Κατάλαβα ότι ο ένας ήταν τυφλός και ο άλλος ήταν ο καλός συνοδός του. Αυτό
δεν θα μπορούσα καν να το χαρακτηρίσω μάθημα ζωής. Αυτό είναι το ίδιο το
μεγαλείο της ζωής που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σου κι εσύ έχεις την τιμή
για μια στιγμή να το χαζέψεις.
Ο επόμενος σταθμός ήταν καθοριστικός. Μίλησα στον γιατρό για τον πόνο που ένιωθα
στο γόνατο και εκείνος έχοντας απόλυτη αίσθηση ευθύνης του τι μπορούσε να
επακολουθήσει, μου ζήτησε ευγενικά να σταματήσω τον αγώνα. Είχα φτάσει στο 16ο
χιλιόμετρο του αγώνα, παρ΄ όλα αυτά ήταν αρκετά νωρίς. Ήθελα να παλέψω τη
συνέχεια και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να μην κάνω ακόμη μία τελευταία
προσπάθεια.
Είχα φτάσει στο 33ο χιλιόμετρο όταν άρχισα να βλέπω το ενδεχόμενο τερματισμού
μου ως σοβαρή πιθανότητα. Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα του αγώνα βρισκόμουν πίσω
από μια 67χρονη Γιαπωνέζα, την οποία όσο κι αν προσπάθησα δεν έφτασα ποτέ… Οπότε
καταργήθηκε μέσα μου και το ηλικιακό ζήτημα, που φαίνεται να «καθηλώνει» πολύ
κόσμο.
Επανέλαβα άλλες δύο φορές τον ίδιο αγώνα και άλλη μία στο εξωτερικό, στον
Μαραθώνιο της Ρώμης, και οφείλω να πω πως κάθε φορά είχα να πάρω πολύ
διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο την ολοκλήρωσή μου, ως δρομέα αλλά κυρίως ως
ανθρώπου, την έφεραν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος, όπως π.χ. το Οlympus
Μarathon. Η αίσθηση του να τρέχεις μέσα στη φύση σε συμφιλιώνει τόσο με το
φυσικό περιβάλλον όσο και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Συνειδητοποιείς πόσο
πολύτιμη είναι η φύση για τη ζωή σου και θέλεις από μόνος σου να τη σεβαστείς,
αποκτώντας περιβαλλοντική ευαισθησία, η οποία πιστέψτε με είναι μεταδοτική…
«Μοναδικός “αντίπαλος” είσαι εσύ, που πρέπει να παλέψεις με τις αντοχές και τις
δυνάμεις σου»
Της Μαίρης Κανάκη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009
ΤΑ ΝΕΑ
Η Μαίρη Κανάκη είναι ερασιτέχνις δρομέας, αναγνώστρια των «ΝΕΩΝ»

Νομοθεσία ειδικά για τον αυτισμό στην Αγγλία

Η νομοθεσία για τον αυτισμό είναι ο πρώτος νόμος στην Αγγλία που σχεδιάστηκε και

ψηφίστηκε για μια συγκεκριμένη αναπηρία.

Η νομοθεσία δίνει υποχρεωτικό χαρακτήρα στην υλοποίηση της κυβερνητικής

στρατηγικής για τους ανθρώπους με αυτισμό που έχει στόχο την βελτίωση της

υποστήριξης και των ευκαιριών απασχόλησης της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς επίσης και την βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας που υποστηρίζει ανθρώπους με αυτισμό.

Το νομοσχέδιο είχε συνταχθεί από την Εθνική Αυτιστική Εταιρεία, υποστηριζόμενη

από βουλευτή της παράταξης των Συντηρητικών, αλλά σύντομα έγινε κυβερνητικό

νομοσχέδιο όταν οι υπουργοί αποφάσισαν να ενσωματώσουν σε αυτό την εθνική

στρατηγική για τον αυτισμό.

Ο διευθυντής της Αυτιστικής Εταιρείας δήλωσε αισιόδοξος για την δυνατότητα του

νόμου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αυτισμό. Ο υποχρεωτικός

χαρακτήρας της στρατηγικής σημαίνει ότι θα μπορούν να διατηρούν άσκηση πίεσης

στην κυβέρνηση ώστε να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων με

αυτισμό.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Νευροεπιστήμη - εγκέφαλος και γλώσσα

Νευροεπιστήμη – Εγκέφαλος και Γλώσσα – Για πρώτη φορά μετρήθηκε ο χρόνος

μετατροπής της σκέψης σε λόγια και είναι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να σκεφτεί

μια λέξη, να εφαρμόσει τους κανόνες της γραμματικής σε αυτήν και να τη στείλει

στο στόμα ως λόγο. Για πρώτη φορά, οι νευροεπιστήμονες παρακολούθησαν σε

πραγματικό χρόνο την επεξεργασία της γλώσσας στον εγκέφαλο, κατέγραψαν αναλυτικά αυτή την αστραπιαία διαδοχή καταστάσεων και την “έσπασαν” σε διακριτά βήματα.

Η ανακάλυψη έγινε μέσω ηλεκτροδίων που είχαν εμφυτευτεί σε εγκεφάλους εθελοντών

επιληπτικών. Το “δίκτυο της γλώσσας” στον εγκέφαλο μελέτησε ομάδα επιστημόνων

υπό τους Νεντ Σαχίν και Στίβεν Πίνκερ του Τμήματος Ψυχολογίας του πανεπιστημίου

Χάρβαρντ των ΗΠΑ και η σχετική δημοσίευση έγινε στο περιοδικό “Science”.

Με ποιο τρόπο η πρόθεσή μας να μιλήσουμε, μετατρέπεται σε πραγματικό λόγο; Στον εγκέφαλο

δημιουργείται ένα προλεκτικό μήνυμα, που διαφέρει στους ανθρώπους, ανάλογα με τη συγκεκριμένη γλώσσα που μιλάει ο καθένας. Μέσα από διαδοχικά βήματα, το

προλεκτικό μήνυμα γίνεται λόγος. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν την ανάκληση από τον εγκέφαλο διαφορετικών ειδών πληροφοριών (σημασιολογικών, συντακτικών,

φωνολογικών), που στη συνέχεια συνδυάζονται σε μεγαλύτερες δομές, μια διαδικασία που καλείται “ενοποίηση”. Αν και μέχρι εδώ οι επιστήμονες γενικά συμφωνούν, δεν υπάρχει συναίνεση από εκεί και πέρα για το πώς ακριβώς η σκέψη γίνεται λόγος.

Μετά την ανακάλυψη από το γάλλο γιατρό Πολ Μπροκά, το 1865, του ρόλου του

αριστερού κατώτερου μετωπιαίου φλοιού στην παραγωγή της γλώσσας, πολύ μικρή

πρόοδος από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει για την κατανόηση της νευρωνικής

υποδομής που υποστηρίζει την παραγωγή του λόγου. Ένας βασικός λόγος είναι ότι η

γλώσσα αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου, με συνέπεια να μην μπορεί να μελετηθεί η νευροβιολογία της γλώσσας σε πειράματα με ζώα. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν τα διάφορα στάδια παραγωγής της γλώσσας λαμβάνουν χώρα παράλληλα μεταξύ τους ή διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Η νέα έρευνα έδειξε ότι τα διαφορετικά είδη γλωσσικών πληροφοριών επεξεργάζονται με σειριακό (διαδοχικό) τρόπο μέσα στην περιοχή του Μπροκά. Τα ηλεκτρόδια που είχαν εμφυτευτεί στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα, έδειξαν μια ξεχωριστή και διαδοχική νευρωνική δραστηριότητα σε τρία διαφορετικά στάδια: λεξιλογική (σχετίζεται με τις φράσεις που χρησιμοποιούνται και όχι με τη γραμματική) διάρκειας 200 χιλιοστών του δευτερολέπτου, γραμματική-συντακτική με διάρκεια 320 χιλιοστών του δευτερολέπτου και φωνολογική (οργάνωση του ήχου) με διάρκεια 450 χιλιοστών του δευτερολέπτου (συνολικά 970 χιλιοστά του δευτερολέπτου). Οι χρόνοι αυτοί αφορούν την επεξεργασία των ουσιαστικών και των ρημάτων, από τη στιγμή που συλλαμβάνεται μια σκέψη μέχρι που γίνεται λόγος.

Συγγραφέας Δρακόπουλος Π. (ANA)

www.desibled.gr

Έμεινε ανάπηρη απο απλό εμβόλιο γρίπης

Νεαρή Γυναίκα Έγινε Ανάπηρη Από Το Απλό Εποχικό Εμβόλιο Της Γρίππης…!

OΥΑΣΙΝΓΚΟΝ (ΗΠΑ) – Πριν από λίγες εβδομάδες, η Desiree Jennings προπονείτο

προετοιμαζόμενη να συμμετάσχη σε αγώνα δρόμου ημι-μαραθωνίου. Τώρα, τώρα

αγωνίζεται για να περπατήση, να ομιλήση, ακόμα και να φάη!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας “Loudoun Times-Mirror”, η Jennings, 26

ετών αθλήτρια, η οποία εργάζετο ως εμψυχώτρια στους ”Washington Redskins”,

ύστερα από τον εμβολιασμό της απλής εποχικής Γρίππης, είχε δραματικές επιπτώσεις

στην ζωή της, αφήνοντάς της μόνιμη αναπηρία – ανίκανη να εργασθή, να περπατήση,

να μιλήση, ακόμα να φάη… Ένα εμβόλιο της απλής εποχικής Γρίππης που

πραγματοποίησε πριν από μερικές εβδομάδες στο Safeway στην Reston, εξανέμισε για πάντα, όλα τα όνειρα που είχε για τη ζωή της !

Στα είκοσι πέντε της χρόνια η Jennings αναφέρει ότι ήταν δραστήρια, αθλήτρια και

υγιής και δεν ανήκε στις ομάδες υψηλού-κινδύνου όταν έκανε το εμβόλιο.

Αναφέρει ότι έκανε το συγκεκριμένο εμβόλιο, προκειμένου να κερδίση πόντους σε

ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που τις προσέφερε η εργοδότρια εταιρία της.

Ο εργοφυσιοθεραπευτής της στο νοσοκομείο Johns Hopkins, σημειώνει ότι η νεαρή

Jennings υποφέρει από δυστονία (dystonia), μία νευρολογική κινητική αστάθεια

όπου συνεχείς μυϊκές συσπάσεις προκαλούν πολλαπλούς σωματικούς-σπασμούς, και

αφύσικες ή ακανόνιστες κινήσεις.

Οι άνθρωποι που πάσχουν από δυστονία πολύ συχνά χρειάζεται να

μάθουν/εκπαιδευτούν ακόμα και στις πιο βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες.

Πρόκειται για μία σπάνια πάθηση και δεν έχει ακόμα κατονοηθεί πλήρως από

επιστημονικής πλευράς.

“Αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή σου δεν πρόκειται ποτέ πλέον να επανέλθη στους

φυσιολογικούς της ρυθμούς όπως ήταν πριν…”, ανέφερε στην “Loudoun Times-Mirror”.

“Είχα στόχο στην ζωή μου κάποτε να καταλάβω διευθυντική θέση (CEO). Τώρα, δεν

γνωρίζω εάν μπορέσω κάν να επιστρέψω στην εργασία μου…”

Οι ειδικοί ιατροί αναφέρουν ότι η δυσμενής κατάσταση της υγείας της Desiree

Jennings δεν δύναται να αναστραφεί…!!!

Φσυικά, για άλλη μιά φορά τα διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ, “έθαψαν” την συγκεκριμένη είδηση…, παίζοντας το μοχθηρό παιχνίδι των Σιωνιστικών πολυεθνικών εταιριών…!

www.desibled.gr

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2009 οι αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στις 7.400 οι θέσεις

Από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2009 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την εισαγωγή τους στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά

προγράμματα του Ελληνικου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Οι προσφερόμενες θέσεις για τα συνολικά 32 προγράμματα σπουδών ανέρχονται φέτος

στις 7.400.

Ειδικότερα, 4.200 θέσεις φοιτητών θα διατεθούν για τα 6 προπτυχιακά προγράμματα

και 3.200 για 26 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αιτήσεις αναμένεται να φτάσουν τις 70.000. Η επιλογή

των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση),

ενώ κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για ένα μόνο πρόγραμμα.

Να σημειωθεί πως φέτος αποφασίστηκε η δημιουργία 320 επιπλέον (10%) θέσεων

μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες θα προορίζονται αποκλειστικά για μέλη

εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο

σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης).

Επίσης, 126 θέσεις σε προπτυχιακά προγράμματα προορίζονται για φοιτητές που

εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

http://www.tanea.gr/

Ε.Ε.: Σκέψεις για θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για πρώτη φορά τη θέσπιση νομοθεσίας για την

ηλεκτρονική προσβασιμότητα ώστε όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν κανόνες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στο διαδίκτυο.

Η επίτροπος της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι η

νομοθεσία είναι σημαντική ώστε τα κράτη-μέλη να συμβαδίζουν παράλληλα στην

αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, καθώς μέχρι τώρα κάθε κράτος

έχει τους δικούς του κανονισμούς. Η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση των

παγκόσμιων προδιαγραφών προσβασιμότητας του W3C, ενώ επισημαίνεται ότι ο

συγχρονισμός των κρατών θα ωθήσει την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και

επομένως την αξιοπιστία τους για τους χρήστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η επίτευξη της Ενιαίας Αγοράς δεν μπορεί να

πραγματοποιηθεί εάν ομάδες του πληθυσμού αποκλείονται. Οι χρήστες θα πρέπει να

έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες της αγοράς από οποιοδήποτε μέρος και σε

οποιοδήποτε χρόνο.

Η επίτροπος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την Ψηφιακή Ατζέντα τον Μάρτιο του 2010 η οποία θα περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τις

προτεινόμενες δράσεις της.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Μάγνητες Τυφλοί: «Κοινωνικός Ρατσισμός και Αναπηρία»

Βόλος, 24 Οκτωβρίου 2009

Μάγνητες Τυφλοί: «Κοινωνικός Ρατσισμός και Αναπηρία»

Πρόσκληση

Το Σωματείο ατόμων με αναπηρία όρασης Ν. Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί» προσκαλεί όλους τους φίλους και συναδέλφους

στην ημερίδα που διοργανώνει με θέμα «Κοινωνικός Ρατσισμός και Αναπηρία» στις 31 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο ώρα 10.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού επί της Κ. Καρτάλη 152.

Για τους Μάγνητες Τυφλούς

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Παρασκευάς

Η Γενική Γραμματέας
Κατερίνα Καλατζή

Πηγή Πληροφοριών: www.maty.gr

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Η τρέλα της παγκόσμιας ημέρας

Για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την αξιοπρεπή εργασία, το θέατρο, το διαβήτη, το Αλτσχάιμερ, τους ωκεανούς, τα μνημεία, την παρηγορητική φροντίδα, τη Γη,
την τρίτη ηλικία, την ψυχική υγεία... Εχει κι άλλες; Φυσικά. Ακόμη και Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουαλέτας έχουμε!

Από τις 365 ημέρες το χρόνο οι μισές και βάλε έχουν γίνει «Παγκόσμιες»! Σιγά την είδηση... εδώ υπάρχει μήνας με 33 τέτοιες ημέρες! Είναι ο Οκτώβρης που
του 'χουμε φορτώσει τις περισσότερες παγκόσμιες ημέρες συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες.

Σε ό,τι αφορά τη σπουδαία μέρα του εορτασμού της δημόσιας τουαλέτας (θυμηθείτε την, γιατί πλησιάζει,19 Νοεμβρίου) καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουαλέτας, όπου συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, υγιεινολόγοι, σχεδιαστές τουαλετών και άλλοι. Σκοπός να ευαισθητοποιηθούμε και να διεκδικήσουμε καλύτερες
τουαλέτες! Δεν είναι αστείο, καθώς ο μέσος άνθρωπος επισκέπτεται την τουαλέτα 2.500 φορές το χρόνο!

Κι άλλα; Και χειρότερα!

1 Στις 14 του Μάρτη εκτός από τον Βενέδικτο γιορτάζει η μπριζόλα και η πεολειξία! Καθιερώθηκε το 2002, έπειτα από την έμμονη ιδέα (άγνωστο πώς γεννήθηκε)
ενός αμερικανού ραδιοφωνικού παραγωγού.

Σιγά μη και δεν συμφωνούσαν μαζί του εκατομμύρια ακροατές. Κι έτσι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επείσθη πως η 14η Μαρτίου πρέπει να αφιερωθεί στην μπριζόλα
και την πεολειξία! Μην τη γιορτάσετε, όμως, ετεροχρονισμένα, γιατί η 20ή Μαρτίου είναι Ημέρα Αποχής από το Κρέας!

Ο ΟΗΕ και οι άλλοι

Και για να μη σπεύσετε να τα βάλετε με τον ΟΗΕ, να διευκρινίσουμε πως δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για όλες τις Παγκόσμιες Ημέρες που μας περικυκλώνουν.
Ο Οργανισμός έχει καθιερώσει ένα σύνολο ημέρων, εβδομάδων, ετών και δεκαετιών με σκοπό να στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου σε σοβαρά ζητήματα όπως το Περιβάλλον,
τα Βασανιστήρια, τα προβλήματα της Γυναίκας, οι Πρόσφυγες κ.λπ.

2 Σίγουρα ούτε ο ΟΗΕ, αλλά ούτε και διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή η UNESCO ευθύνονται για το ότι στις 8 Αυγούστου εορτάζεται σε
παγκόσμιο επίπεδο ο οργασμός! Αυτήν την ημέρα εμπνεύστηκε ένας αμερικανός καλλιτέχνης και ακτιβιστής του σεξ, ο Αλεξ Χίρκα, με σκοπό να «αποθεώσει τον
οργασμό, που αποτελεί το ανώτατο στάδιο της σεξουαλικότητας»!

3 Εξαιρώντας τον Χίρκα, αλλά και ορισμένους άλλους ακτιβιστές, φαίνεται πως κάποιοι εκμεταλλεύονται αδρά την ιστορία με τις παγκόσμιες ημέρες ώστε να βγάλουν
λεφτά προωθώντας τα προϊόντα τους.

Ετσι, λοιπόν, ενώ εμείς ως πατριώτες την 25η Οκτωβρίου τιμούμε την πρώτη μάχη του Μεσολογγίου, η Παγκόσμια Ενωση των Ευρωπαίων Βιομηχάνων Ζυμαρικών σκέφτηκε
να τιμήσει τα μακαρόνια, εκτός από τις χυλοπίτες και τον τραχανά (άλλο ένα εθνικό χτύπημα μετά τη φέτα!!!). Με μία απλή ανακοίνωση βάφτισε τη συγκεκριμένη
μέρα ως Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών. Για πρώτη φορά εορτάστηκε το 1998, και τότε τα κορίτσια της Γερμανίας παρέλασαν με τιμή και δόξα ντυμένα τορτελίνια,
σέλινα, κοφτά μακαρονάκια και παπαρδέλες. Μέχρι και στην Κωνσταντινούπολη γιορτάστηκε αυτή η μέρα, με συσσίτιο, τι άλλο, μακαρόνια!

4 Ολα τα καλά πρέπει να τα γιορτάζουμε. Στις 21 Μαρτίου ρίξτε την στον ύπνο και απολαύστε την Παγκόσμια Ημέρα Υπνου, δίχως να σας κατηγορήσει ουδείς! Επίσης,
αν θέλετε να βάλετε τις φωνές γιατί έχετε τα νεύρα σας, κρατήστε όρεξη για τις 16 Απριλίου που είναι η Παγκόσμια Ημέρας Φωνής. Εκτός από τους νευρικούς,
αυτή τη μέρα γιορτάζουν ωτορινολαρυγγολόγοι, λογοπαθολόγοι, λογοθεραπευτές κ.ά. Την ίδια μέρα γιορτάζεται και η Παγκόσμια Ημέρα Θορύβου, που έχει κηρυχθεί
από την Ευρωπαϊκή Ενωση Ακουστικής.

5 Οσο κι αν θέλετε να γελάσετε, συγκρατηθείτε μέχρι τις 3 Μαΐου, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου. Ξεκίνησε το 1998 από την Ινδία, και τον Μαντάν Κατάρια,
που πιστεύει ότι το γέλιο είναι θεραπευτικό.

Ζήτω το φαγητό

Και τρεις μέρες μετά ξεκινήστε το φαΐ, γιατί είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Δίαιτας. Σημειώστε, 6 Μαΐου: Γιατί τη γιορτάζουμε; Διότι έτσι αποφάσισε η
Μαίρη Εβανς, μια πρώην ανορεκτική Αγγλίδα και συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Τα έχεις όλα, χωρίς να κάνεις δίαιτα».

6 Κάνε κι εσύ μία Παγκόσμια Ημέρα, μπορείς. Φτιάξε μία παγκόσμια ένωση, μία παγκόσμια οργάνωση και επικεντρώσου σε έναν και μόνο στόχο, για παράδειγμα να
οριστεί η 25η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Βλακείας. Φτιάξε μια ανακοίνωση και μοίρασέ την μέσω Ιντερνετ παγκοσμίως ώστε να συλλέξεις όσο περισσότερες υπογραφές
μπορείς.

Στη συνέχεια μπορείς να απευθυνθείς στα Ηνωμένα Εθνη, να υποβάλεις αίτηση και να απαιτήσεις την καθιέρωση Ημέρας Βλακείας, καθώς είναι ένα θέμα που μας
αφορά όλους, εντός αλλά και εκτός συνόρων. Οσο πιο κοινά αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το θέμα, τόσο πιθανότερο είναι να πετύχεις να καθιερωθεί η
Ημέρα Βλακείας. Ακόμη, όμως, κι αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα από τον ΟΗΕ, μπορείς μέσω της παγκόσμιας οργάνωσής σου, που πρέπει να έχει νόμιμο καταστατικό
και ικανά μέλη σε διάφορες χώρες, να κυκλοφορήσεις μια ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνεις τους πάντες ότι την 25η Οκτωβρίου γιορτάζει η βλακεία...


7 Κι αν εσείς που τώρα διαβάζετε το κείμενο σχολιάζετε... «Πάρ' τ' αβγό και...», μην το κουρέψετε, διότι και το αβγό έχει την παγκόσμια ημέρα του. Είναι
η 10η Οκτωβρίου και καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής Ωοπαραγωγών, που θέλανε έτσι να τιμήσουν την υψηλή διατροφική αξία των αβγών.

ΥΓ.:

Σας ευχαριστούμε που μας ανεχτήκατε... Αν και η Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας είναι η 16η Νοεμβρίου!
http://www.enet.gr

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Σύλλογος Γονέων για την Αυτόνομη Διαβίωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
«Το Πέταγμα»και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «TACT HELLAS»
διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:"Βήματα προς την Πραγματική Ένταξη",
την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009, ώρα:, στο Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου.

Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 9016677 (9.00-15.00).

Βόλος- Πανελλήνια έκθεση προϊόντων εργαστηρίων ΑμεΑ

Προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, από ανθρώπους με δύναμη ψυχής, θα προβάλλονται σήμερα και αύριο, στο Βόλο, στο πλαίσιο της πανελλήνιας έκθεσης προϊόντων εργαστηρίων ΑμεΑ. Στην έκθεση συμμετέχουν εργαστήρια ΑμεΑ από την Έδεσσα, τα Τρίκαλα, τη Βέροια, την Κοζάνη, την Κατερίνη, την Πτολεμαΐδα, την Πάτρα, την Ιθάκη, την Αιτωλοακαρνανία και την Αθήνα.

Η έκθεση διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων (Δ.Ο.Υ.Κ.), που είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου "ΠΡΑΞΙΣ" και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αναλάβει την ανάδειξη, στην Ελλάδα, του θεσμού των παραγωγικών εργαστηρίων, της προστατευμένης απασχόλησης και γενικά της ένταξης των ΑμεΑ στη παραγωγική διαδικασία ως μέσο για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην πόλη του Βόλου, με πρωτοβουλία του Δ.Ο.Υ.Κ., λειτουργεί από το 2004 ο παραγωγικός συνεταιρισμός "Αργώ", με εννέα μέλη και η μέχρι τώρα πορεία του έχει δείξει ότι το εγχείρημα είναι όχι μόνο κοινωνικά επιβεβλημένο, αλλά και οικονομικά βιώσιμο. Παράλληλα, στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται και η εγκατάσταση ενός νέου παραγωγικού συνεταιρισμού, στον τομέα της ανθοκομίας, σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Βόλου, στον οποίο συμμετέχουν αυτή τη φορά δέκα νέοι με αναπηρία. Η έκθεση προϊόντων εργαστηρίων ΑμεΑ, που θα φιλοξενηθεί στο εκθετήριο του συνεταιρισμού "Αργώ", στην πλατεί
α Αγίου Νικολάου, θα εγκαινιαστεί απόψε, στις 20:00, από την πρόεδρο του Δ.Ο.Υ.Κ. Ντίνα Παπαστεφάνου.

Πηγή Πληροφοριών: www.google.com

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Κράτος ασυστόλων.

Από τον ΧΡΗΣΤΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ mich@enet.gr,www.bavzer.blogspot.com ΤΗΝ περασμένη Πέμπτη, μία μέρα μετά την «Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού», ημέρα που καθιερώθηκε διεθνώς για να μας κάνει όλους να σκεφτούμε ότι και οι τυφλοί συνάνθρωποί μας έχουν δικαίωμα ελεύθερης και εύκολης πρόσβασης σε όλα τα μέρη όπου έχουμε και εμείς, δημοσιεύσαμε εδώ, στο «Αναγνωστικό» μας, φωτογραφίες διαφόρων «ευαισθητοποιημένων γαϊδουριών», στο ...προνομιούχο προάστιο της Κηφισιάς, που στάθμευσαν, εκείνη ακριβώς την ημέρα (αλλά και κάθε μέρα) τα αυτοκίνητά τους επάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου που έχουν ειδικές ράγες για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Δυστυχώς, η αλητεία τού «παρκάρω όπου γουστάρω», συναντάται σε κάθε περιοχή της πόλης, ακόμα και σε κέντρο αποκατάστασης ανθρώπων με κινησιακές δυσκολίες, που υπάρχει στο Κορωπί (το κέντρο Φιλοκτήτης, συγκεκριμένα). Αναγνώστριά μας έγραψε ότι έξω από το κτίριο υπάρχουν θέσεις ειδικά για ασθενοφόρα και αναπήρους, όπου και εκεί διάφοροι επισκέπτες σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους.

ΤΟ πιο «ωραίο» απ όλα, όμως, είναι αυτή η φωτογραφία που μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος («μη γράψετε -λέει- το επώνυμό μου και βρω κάνα μπελά!») και την οποία τράβηξε ο ίδιος στην περιοχή των Πατησίων. Εδώ, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, καθώς το ίδιο το κράτος (βλέπε αστυνομία!) παρανομεί απροκάλυπτα. Το περιπολικό της αστυνομίας έχει σταθμεύσει στο σημείο εκείνο του δρόμου όπου καταλήγει η ράμπα για ανθρώπους αναπήρους. Οι άλλοι πεζοί, οι αρτιμελείς, όπως βλέπετε, πρέπει να ξανοιχτούν στον δρόμο για να περάσουν απέναντι. Με όλες τις συνέπειες...

Φράση από τους «Κωλοέλληνες» του Διονύση Σαββόπουλου.

Πρόστιμο και να καίει...

Πριν από περίπου 4 χρόνια, η μη κυβερνητική οργάνωση Baywatch στην Αγγλία (το Baywatch βγαίνει από το bay, που σημαίνει «ειδικός χώρος στάθμευσης», και το watch που βεβαίως σημαίνει «παρακολουθώ») είχε διαπιστώσει, έπειτα από επισταμένες έρευνες, ότι τουλάχιστον 1 στους 5 Βρετανούς, που πήγαιναν με το αυτοκίνητό τους για ψώνια σε ένα από τα 4 μεγάλα σουπερμάρκετ της χώρας, στάθμευαν τα αυτοκίνητά τους σε χώρους (bays) που ήταν προορισμένοι μόνο για αναπήρους. Ενα από τα καταστήματα σκέφτηκε να εκθέτει τους παραβάτες, ανακοινώνοντας τον αριθμό της πινακίδας τους από τα μεγάφωνα και αναφέροντας ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου «με την απαράδεκτη αυτή ενέργειά του στέρησε από έναν ανάπηρο συνάνθρωπό μας τη δυνατότητα να σταθμεύσει πιο κοντά στο σουπερμάρκετ». Το «δημόσιο κράξιμο», δυστυχώς, δεν επέφερε αποτέλεσμα. Ενα άλλο σουπερμάρκετ, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει τους παραβάτες με μηνύματα σε γιγαντοαφίσες που έγραφαν «Δεν είσαι ανάπηρος; Το πού
παρκάρεις λέει πολλά για τον χαρακτήρα σου», και σε κάθε θέση στάθμευσης αναπήρου υπήρχε ένδειξη «τεμπέλης» ή «αγενής», για όποιον στάθμευε εκεί. Ούτε και αυτή η καμπάνια έφερε αποτέλεσμα όμως. Ετσι, εφαρμόστηκε η ύστατη αλλά και μόνη αποτελεσματική λύση. Το χοντρό πρόστιμο. Η δουλειά ανατέθηκε σε ειδικό σώμα της αστυνομίας, που κυνήγησε μόνον αυτούς τους παραβάτες που έκαναν δύσκολη τη ζωή σε ανάπηρους συνανθρώπους τους. Τα πρόστιμα ήταν πολύ βαριά, περίπου 800 λίρες, και αφαίρεση πινακίδων για έναν χρόνο σε όσους έκαναν 2 φορές την ίδια εξυπνάδα. Σχεδόν λύθηκε το πρόβλημα.
Πηγή Πληροφοριών: www.enet.gr

Ανάκληση της απόφασης του Τ. Ε. Ι. Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21.10.09 Ανακλήθηκε η απόφαση του ΤΕΙ Αθήνας μετά την παρέμβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ανακλήθηκε η απόφαση του ΤΕΙ Αθήνας μετά την παρέμβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Μετά την άμεση παρέμβαση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία που έφερε στη δημοσιότητα μέσω του Flash 96 και της εκπομπής του Κ. Τσιτούνα την απαράδεκτη ανακοίνωση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας με αρ. πρωτ. 6/2202, σύμφωνα με την οποία «το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας δεν θα δεχθεί άτομα της κατηγορίας εισαγωγής με το 5 % (ΑΜΕΑ), που πάσχουν από τις παρακάτω παθήσεις: Α. Τυφλοί Β. ʼτομα με κινητικά προβλήματα (χρήση αναπηρικού αμαξιδίου)», ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Δ. Νίνος, την ανακάλεσε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι αιτήσεις των φοιτητών θα εξεταστούν κανονικά.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. απέστειλε και σχετικό Υπόμνημα στην Υπ. Παιδείας κα Α. Διαμαντοπούλου για το εν λόγω ζήτημα και ζητεί να δώσει τέλος σε αυτές τις αναχρονιστικές πρακτικές, που ουδεμία σχέση έχουν με την νέα προσέγγιση για την αναπηρία και είναι αντίθετες με το Σύνταγμα της χώρας, προχωρώντας σε μια συνολική αναθεώρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, αφαιρώντας κάθε διάταξη που συνιστά άμεση ή έμμεση άνιση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία, ένα πάνδημο και χρόνιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος της χώρας.

Τα άτομα με αναπηρία της χώρας είναι ισότιμοι πολίτες και ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίζεται το ανθρώπινο δικαίωμά τους στην ανεμπόδιστη συμμετοχή τους σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, βάζοντας τέλος στην κάθε λογής αυθαιρεσία.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.ΑμεΑ, κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937 157193

Πηγή Πληροφοριών: esaea.gr


Το Τ. Ε. Ι. Αθηνών αποκλείει τα άτομα με αναπηρία.

ΕΣΑμεΑ: Το ΤΕΙ Αθήνας αποκλείει τα άτομα αναπηρία
Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας να μην δεχθεί άτομα με αναπηρίες στο Τμήμα Πληροφορικής, εκφράζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).


Κάθε χρόνο το 5% των θέσεων του τμήματος καλύπτονταν από τυφλούς και από άτομα με κινητικά προβλήματα (χρήση αναπηρικού αμαξιδίου).

Όπως καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ, στην σχετική ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, δεν αναγράφεται καμιά αιτιολογία για την παραπάνω απόφαση.

Η Συνομοσπονδία ζητά από το Συμβούλιο και το Προεδρείο του ΤΕΙ να ανακαλέσει την απόφαση αυτή, "που αποτελεί σκληρή, δυσμενή διακριτική μεταχείριση, παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την κείμενη νομοθεσία, αλλά και κάθε έννοια δικαίου". Παράλληλα, με υπόμνημά της προς την υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου ζητεί την άμεση παρέμβασή της για το παραπάνω ζήτημα, που -όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση- παρατηρείται για δεύτερη φορά, μετά από ανάλογη ανακοίνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πρόσφατο παρελθόν.

Πηγή Πληροφοριών: www.proslipsis.gr


Ψηφιοποίηση βιβλίων - ανακοινώσεις απο την Ε. Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσει στις προτεραιότητες της ΕΕ την πρόκληση της ψηφιοποίησης βιβλίων για συγγραφείς, βιβλιοθήκες και καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσει στις προτεραιότητες της ΕΕ την πρόκληση της ψηφιοποίησης βιβλίων για συγγραφείς, βιβλιοθήκες και καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης, με στόχο να ανταποκριθεί στις σοβαρές πολιτιστικές και νομικές προκλήσεις της μαζικής ψηφιοποίησης και διάδοσης των βιβλίων, και ειδικότερα των συλλογών που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Η ανακοίνωση είχε ως από κοινού συντάκτες τους Επιτρόπους Charlie McCreevy και Viviane Reding. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπως η Europeana ( http // www . europeana . eu ), θα προσφέρουν σε ερευνητές και καταναλωτές ανά την Ευρώπη νέους τρόπους πρόσβασης σε γνώσεις. Για να επιτευχθεί ωστόσο αυτό, θα χρειαστεί να εξεύρει η ΕΕ λύση για τα ορφανά έργα, των οποίων το αβέβαιο καθεστώς ως προς τα δικαιώματα δημιουργού σημαίνει ότι συχνά δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Η βελτίωση της διάδοσης και της διαθεσιμότητας έργων σε άτομα με αναπηρίες, ιδίως εκείνα με μειωμένη όραση, αποτελεί έναν ακόμη ακρογωνιαίο λίθο της ανακοίνωσης.


Με την ευκαιρία της έκδοσης της ανακοίνωσης, οι Επίτροποι McCreevy και Reding τόνισαν ότι ο διάλογος σχετικά με τη διευθέτηση για τα βιβλία του Google στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για μια ακόμη φορά ότι η Ευρώπη δεν έχει περιθώρια να υστερήσει στο ψηφιακό μέτωπο.

« Οφείλουμε να δώσουμε ώθηση στην Ευρώπη ως κέντρο δημιουργικότητας και καινοτομίας. Η τεράστια κληρονομιά που υπάρχει στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες δεν μπορεί να αφεθεί αναξιοποίητη, αλλά πρέπει να γίνει προσβάσιμη από τους πολίτες μας» , δήλωσε ο Επίτροπος McCreevy, αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά .

Η Επίτροπος Reding, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης, δήλωσε τα εξής: «Έχουν ήδη ξεκινήσει σε όλα τα σημεία του πλανήτη σοβαρές προσπάθειες ψηφιοποίησης. Θα πρέπει η Ευρώπη να αδράξει την ευκαιρία αυτή, ώστε να πρωτοστατήσει και να διασφαλίσει ότι η ψηφιοποίηση βιβλίων διενεργείται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δικαιωμάτων δημιουργού και με πλήρη σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης. Η Ευρώπη, με τη πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, έχει να προσφέρει πολλά για την ψηφιοποίηση των βιβλίων
και πολλά να κερδίσει . Εάν ενεργήσουμε με σπουδή, οι προανταγωνιστικές ευρωπαϊκές λύσεις για την ψηφιοποίηση βιβλίων μπορεί να καταστούν επιχειρησιακές πολύ ενωρίτερα από τις λύσεις που εξετάζονται σήμερα με βάση τη διευθέτηση για τα βιβλία του Google στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η ανακοίνωση πραγματεύεται τις δράσεις που προτίθενται να δρομολογήσει η Επιτροπή : ψηφιακή διαφύλαξη και διάδοση φιλολογικού και πολιτιστικού υλικού και ορφανών έργων, καθώς και πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες στις γνώσεις. Οι προκλήσεις που προσδιορίστηκαν σήμερα από την Επιτροπή πηγάζουν από τη δημόσια διαβούλευση του παρελθόντος έτους σχετικά με την Πράσινη Βίβλο ( IP/08/1156 ) , από την Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, η οποία έχει συσταθεί από την Επιτροπή, και από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν με την ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana της Ευρώπης ( IP/09/1257 ).

Οι πρόσφατες ενημερωτικές ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία διευθέτησης για τα βιβλία του Google έριξαν φως στην ανώμαλη κατάσταση που θα προέκυπτε εάν εγκρινόταν η διευθέτηση, δηλαδή μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών έργων σε αμερικανικές βιβλιοθήκες, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί από το Google, θα καθίσταντο διαθέσιμα μόνο σε καταναλωτές και ερευνητές στις ΗΠΑ, αλλά όχι στην ίδια την Ευρώπη. Η διασφάλιση της πρόσβασης των Ευρωπαίων στη δική τους πολιτιστική κληρονομιά, ενώ παράλληλα οι ευρωπαίοι συγγραφείς θα εισπράττουν δίκαιη αμοιβή, αποτελεί επομένως άμεσο μέλημα και θα απαιτήσει ευρωπαϊκές απαντήσεις, όπως τόνισαν πρόσφατα από κοινού οι Επίτροποι Reding και McCreevy ( MEMO/09/376 ).

Ψηφιακή διαφύλαξη και διάδοση

Η Επιτροπή θα προβεί τώρα σε διάλογο με τους ενδιαφερομένους, ώστε να εξεύρει βιώσιμες λύσεις για απλή και οικονομικώς συμφέρουσα εκκαθάριση δικαιωμάτων, η οποία να καλύπτει τη μαζική ψηφιοποίηση και την επιγραμμική διάδοση συλλογών βιβλιοθηκών που εξακολουθούν να προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού. Αυτό αφορά τόσο έργα με εξαντλημένα αντίτυπα, όσο και ορφανά έργα, δηλαδή έργα των οποίων ο κάτοχος δικαιωμάτων δεν μπορεί να εξακριβωθεί ή να εντοπιστεί.

Ορφανά έργα

Η ψηφιοποίηση και η διάδοση ορφανών έργων αποτελούν ιδιαίτερη πολιτιστική και οικονομική πρόκληση
η μη ύπαρξη γνωστού κατόχου δικαιωμάτων δημιουργού σημαίνει ότι οι χρήστες δεν δύνανται να αποκτήσουν την απαιτούμενη άδεια, π.χ. δεν μπορεί να ψηφιοποιηθεί ένα βιβλίο. Τα ορφανά έργα αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των συλλογών των πολιτιστικών ιδρυμάτων της Ευρώπης (π.χ., η Βρετανική Βιβλιοθήκη εκτιμά ότι ποσοστό 40% των συλλογών της που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού είναι ορφανά έργα 1 ). Η Επιτροπή θα εξετάσει τώρα το φαινόμενο αυτό λεπτομερέστερα μέσω εκτίμησης επιπτώσεων. Σκοπός είναι να υπάρξει λύση ευρωπαϊκών διαστάσεων, που θα διευκολύνει την ψηφιοποίηση και τη διάδοση ορφανών έργων και τη θέσπιση κοινών προτύπων «επιμελούς αναζήτησης» για την αναγνώριση του καθεστώτος των ορφανών έργων σε όλον τον χώρο της ΕΕ. Ως προς το ζήτημα αυτό, έχει ήδη επιτελεστεί κάποια πρόοδος με το έργο ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works - Προσβάσι
μα μητρώα πληροφοριών για δικαιώματα και ορφανά έργα), το οποίο συγκεντρώνει στο πλαίσιό του εθνικές βιβλιοθήκες, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και εκδότες, συγχρηματοδοτείται δε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος eContent plus (2,5 εκατ. ευρώ).

Το έργο αυτό (που δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2008) στοχεύει στον προσδιορισμό των κατόχων δικαιωμάτων και στη διευκρίνιση του καθεστώτος δικαιωμάτων ενός έργου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τα αντίτυπά τους έχουν εξαντληθεί ή είναι ορφανά έργα: «Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ARROW αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη σύνδεση των διαφόρων μητρώων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και για την ευκολότερη εξακρίβωση των κατόχων δικαιωμάτων» , δήλωσαν σήμερα οι Επίτροποι Reding και McCreevy: «Καλούμε τις εθνικές βιβλιοθήκες, τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τους εκδότες να αξιοποιήσουν την ικανοποιητική αυτή έναρξη και να εργαστούν με την Επιτροπή για να αναπτυχθεί ένα προανταγωνιστικό και πανευρωπαϊκό σύστημα μητρώων βιβλίων, το οποίο θα επιτρέψει τη διασυνοριακή αδειοδότηση βάσει ενός διαφανούς και οικονομικά προσιτού συστήματος τιμολόγησης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται δίκαιη αμοιβή των συγγραφέων».

Πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες

Τα άτομα με αναπηρίες συναντούν εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες. Ειδικότερα, τα άτομα με μειωμένη όραση αισθάνονται «δίψα για βιβλία»
ποσοστό μόλις 5% των ευρωπαϊκών δημοσιεύσεων διατίθεται σε προσβάσιμους μορφοτύπους, κατάσταση που περιπλέκεται από περιορισμούς στη διασυνοριακή διανομή, ακόμη και μεταξύ χωρών στις οποίες ομιλείται η ίδια γλώσσα. Ένα φόρουμ ενδιαφερόμενων παραγόντων για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ιδίως εκείνων με μειωμένη όραση, θα εξετάσει τις απαντήσεις σε πολιτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων για να ενθαρρυνθεί το ακώλυτο εμπόριο έργων σε προσβάσιμους μορφοτύπους στην ΕΕ.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο :

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_idS32

Για πρωτοβουλίες της Ευρώπης σχετικά με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, βλέπε:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Για το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ARROW, βλέπε:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf


Η πρόσφατη έκθεση « In from the Cold » αναφέρει ότι τα ανεπίλυτα ζητήματα γύρω από τα ορφανά έργα επηρεάζουν ποσοστό 89% των υπηρεσιών που παρέχονται από τα δημόσια μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες και αρχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Πηγή Πληροφοριών: europa.eu